Frozen White
Stone Type: marble
Stone Color: white